MOON ZM, s.r.o.

Sídlo: 

Župná  312/18

953 01   Zlaté Moravce

Slovensko

Company  manager:

Marián  Nevín

Mobil: +421 905 646 812

E-mail: marian.nevin@moon-zm.sk

Technical manager:

Roman Laca

Mobil: +421 915 739 519

E-mail: roman.laca@moon-zm.sk

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.              

Číslo účtu : 2927915870/1100                     

IBAN: SK62 1100 0000 0029 2791 5870       

IČO : 47 819 871        

DIČ : 2024104016             

IČ DPH : SK2024104016                                                                                

Spoločnosť  je  zapísaná   v  Obchodnom  registri   Okresného  súdu  Nitra ,  Oddiel  Sro ,  Vložka  č.  37464/N

Číslo ochrannej známky : 249111

Partner verejného sektora : číslo vložky 13421

Úrad pre verejné obstarávanie : registračné číslo 2015/2-PO-D5758