ISONEM® ANTI-FIRE PAINT

ISONEM ANTI-FIRE PAINT je náter na spomalenie horenia. Je nehorľavý a odolný voči požiaru. Rýchlo schne, na povrchu aplikácie vytvára monolitovú vrstvu. Má vynikajúcu schopnosť spomaľovania horenia a je dekoratívny. Pri priamom kontakte s plameňom slúži ako spomaľovač horenia. Je založený na vodnej báze a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Je flexibilný a neovplyvňuje ho pohyb. Ľahko sa nanáša na suché alebo polosuché povrchy. Je vodotesný, pri tom je paropriepustný. Táto vlastnosť umožňuje dýchanie povrchu. Vďaka špeciálnej odolnosti voči nečistotám si zachováva počiatočné vlastnosti niekoľko rokov. Zabraňuje vzniku plynov oxidu uhličitého v konštrukcii a spomaľuje tvorbu karbonizácie, chráni oceľové konštrukcie a zabraňuje korózii. Je vhodný na použitie na betónových, drevených, montovaných / oceľových konštrukciách.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Aplikačná teplota: Viac ako +5°C. Schopnosť absorpcie vody: 12%. Paropriepustnosť: 20 g/m². Pevnosť v ťahu: 2 N/mm pri +23°C. Predĺženie: 50% pri +23°C. Funkcia spomaľovania horenia: ZODPOVEDÁ požiadavkám TS 13501-1/JANUÁR 2010, príloha 1 B S1 d0 v súlade so skúškou a pokusmi uskutočnenými na základe normy TS EN 13823: marec 2010 , na správu o výsledkoch skúšky a pokusu sa vzťahuje TS ISO 11925-2, z februára 2012/č. 139921. PODĽA MIMOLABORATÓRNEHO EXPERIMENTU RIADITEĽSTVA EXPERIMENTU TSE a KALIBRAČNÉHO CENTRA: Reakcia experimentálnej vzorky na oheň v skúšobnej metóde EN 13501-1 B (v súlade s európskou klasifikáciou). ÚSPEŠNOSŤ: Testovanie experimentálnych vzoriek podľa skúšobnej metódy TS EN ISO 11925-2. Vzplanutie vzoriek: NEVYSKYTLO SA. Počas experimentálneho obdobia plamene NEDOSIAHLI 150 mm hranicu skúšky. Odkvapkávanie vzoriek: NEVYSKYTLO SA. Filtračný papier: NEHOREL. Experimentálna vzorka sa len: ROZPUSTILA. Laterálne šírenie ohňa na dĺžku: NEVYSKYTLO SA. Horľavé častice alebo vzorky f < 10 s a f > 10 s: NEVYSKYTLI SA. Šírenie dymu zo vzorky do miestnosti: NEVYSKYTLO SA. Predčasné ukončenie experimentu: NEVYSKYTLO SA. Zhoršenie alebo nahradenie vzorky: NEVYSKYTLO SA ZHRNUTIE VÝSLEDKOV SKÚŠKY TSE: Priemerná hodnota FIGRA (W/s): 17,24. Priemer THR600s (MJ): 0,93. Priemerná hodnota SMORA (2 m²/s): 10,58. Priemer TSP 600 s (m²): 51,86. Po čiaru LFS (mm): NEVYSKYTLO SA. Horiace kvapky/častice < 10 s: NEVYSKYTLI SA. Horiace kvapky/častice > 10 s: NEVYSKYTLI SA VÝSLEDOK: Počas skúšok a testov vykonaných na vzorke PROTIPOŽIARNEHO NÁTERU ISONEM „nehorľavého náteru“ podľa normy TS EN 13823: MAREC 2010, výsledok skúšky a experimentu označeného TS EN ISO 11925 – 2 z februára 2012/č. 139921 VYHOVUJE kritériám klasifikácie TS EN 13501-1/JANUÁR 2010, príloha 1 B S1 d0.

OBLASTI POUŽITIA: Všetky typy omietnutých, natretých a nenatretých vnútorných a vonkajších povrchov. Na betónové, drevené a oceľové konštrukcie. Na strechy a požiarne schodiská. Všetky miesta, kde sa vyžaduje nehorľavosť. V školách, centrách s dennou starostlivosťou, nemocniciach, divadlách a kinosálach. Na sadrokartónové priečky a stropy. Na komíny. V teplárňach a priemyselných stavbách, továrňach. Vo vojenských zariadeniach.

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy musia byť pred nanášaním čisté, bez látok ako olej, nečistoty. Extrahované častice sa musia odstrániť. Pred aplikáciou sa musí balenie otvoriť a rovnomerne premiešať.

SPÔSOB APLIKÁCIE: Môže sa aplikovať pomocou štetca, valčeka alebo vhodným striekacím zariadením. Nechajte 4 hodiny schnúť. Na dokončenie procesu sa musí po nanesení základnej vrstvy aplikovať neriedený náter v 2 vrstvách v 4 hodinových intervaloch.

BEZPEČNOSŤ: Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami umyte veľkým množstvom vody a kontaktujte lekára. V prípade prehltnutia okamžite kontaktujte lekára.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 1 kg/m² (2 vrstvy).

BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.

ISONEM® ANTI-FIRE PAINT PLUS

ISONEM ANTI-FIRE PAINT PLUS je vyvinutý na ochranu budov pred požiarom. Je to spomaľovač požiaru, farba založená na vodnej báze s expandujúcou štruktúrou, poskytujúca izoláciu voči požiaru expandovaním. Schne a vytvára hladkú vrstvu na povrchu aplikácie. Má vynikajúce požiar spomaľujúce vlastnosti. Chemicky reaguje počas požiaru, expanduje a zabraňuje tomu, aby teplota na povrchu dosiahla kritickú úroveň. Je paropriepustná. Vďaka tejto vlastnosti nebráni povrchu, na ktorom je aplikovaná, dýchať. Je veľmi vhodná na použitie na drevených, železobetónových, prefabrikovaných a oceľových konštrukciách.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Hustota: 1,15 ± 0,05 kg/l. Tuhé látky (v hmotnosti): 60% ± 2%. pH: 7 – 9. Doba vytvrdzovania: 6 hodín. Teplota pri aplikácii: +5°C alebo viac. Pevnosť v ťahu: 2 N/mm pri 23°C. Protipožiarne vlastnosti: klasifikácia odolnosti voči požiaru bola dosiahnutá ako R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90 v testoch uskutočnených v súlade s TS EN 13381-82013 Testovacia metóda na určenie prispievania stavebného prvku na odolnosť voči požiaru Časť 8: testovacia metóda pre reaktívnu ochranu použitá na oceľové prvky v súlade s výsledkom kontroly a správy z testu 20.04.2017 č.: 339190/04 – 17 v kontrolách a testoch vykonaných v súlade s TS EN 13501-2:2016 Stavebné produkty a stavebné prvky– Požiarna klasifikácia– Časť 2: Klasifikácia použitím dátumu získaného z testov požiarnej odolnosti (vynímajúc ventilačné inštalácie). Podľa výsledkov kontrolného testu TSE, oddelenia požiaru stavebných materiálov a akustického laboratória:
Hlavná vrstva farby (expandujúca farba): ISONEM ANTI-FIRE PAINT PLUS. Finálna vrstva farby (vrchný náter): ISONEM ANTI-FIRE PAINT. Trieda ocele: S 275 JR. Nominálna ochranná hrúbka: 1,5 mm. Spôsob ochrany: celý obvod. Povolený interval faktora prierezu 71: m-1 ≤ Am ≤ 453 m-1. Triedy ocele: platné pre triedy uvedené v EN 10025-1 (okrem S 185). Nesmie sa používať pre triedu ocele E. Výsledky sú tiež platné pre umelé rezy. Maximálna výška nosníka: 600 mm. Strany, ktoré podliehajú: stranám 3 a 4. Projektové teploty ocele: +350°C ≤ Qa ≤ +750°C.
Triedy odolnosti voči požiaru: R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90.

POUŽITIE: Farbu je možné nanášať štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Pred aplikáciou hlavného náteru by mal byť nanesený základný náter, ktorý sa musí nechať vyschnúť. Po zatvrdnutí základného náteru nanesieme 2 nátery bez riedenia tak, aby sa náter nechal schnúť 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi. ISONEM ANTI-FIRE PAINT sa má aplikovať ako ochranný náter pri spotrebe 300 g/m² až 500 g/m² na povrch ISONEM ANTI-FIRE PAINT PLUS.

BEZPEČNOSŤ: Počas aplikácie je potrebné nosiť ochranné oblečenie, rukavice, okuliare a masky, ktoré spĺňajú predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nezatvrdnutá farba je dráždivá a nesmie prísť do kontaktu s pokožkou a očami. Ak sa pokožka a oči dostanú do kontaktu s farbou, okamžite ich umyte mydlom a vodou. Pri požití okamžite kontaktujte lekára. V mieste aplikácie by sa nemali konzumovať potraviny a nápoje. Skladujte ho mimo dosahu detí. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

PRÍPRAVA POVRCHU: Pred aplikáciou musia byť všetky povrchy čisté a suché, očistené od oleja, nečistôt a iných podobných látok. Pred použitím otvorte balenie a premiešajte, aby sa dosiahla homogenita.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickým zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.

FARBA: Biela alebo podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SPOTREBA: 1 – 1,5 kg/m² (v závislosti od povrchu a požadovanej protipožiarnej ochrany).

BALENIE: 5 kg, 10 kg a 18 kg plastové vedro.

PODMIENKY SKLADOVANIA / ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách.