ISONEM® ANTI-FIRE PAINT

ISONEM-ANTI-FIRE-PAINT-FLAME-RETARDANT-PAINT.jpg_220x220

ISONEM ANTI-FIRE PAINT je náter spomaľujúci horenie je nehorľavý a odolný voči požiaru. Schne, a na povrchu aplikácie vytvára monolitovú vrstvu. Má vynikajúcu schopnosť spomaľovania horenia a je dekoratívny. Pri priamom kontakte s plameňom slúži ako spomaľovač horenia. Je odolný voči požiaru. Je založený na vode a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Je flexibilný a neovplyvňuje ho pohyb. Ľahko sa nanáša na suché alebo polovlhké povrchy. Je vodotesný, ale paropriepustný. Táto vlastnosť umožňuje dýchanie povrchu aplikácie. Vďaka špeciálnej odolnosti voči nečistotám si zachováva počiatočné vlastnosti veľa rokov. Zabraňuje vzniku plynov oxidu uhličitého v konštrukcii a spomaľuje tvorbu karbonizácie, chráni oceľové konštrukcie a zabraňuje korózii. Dodáva sa v bielej farbe s možnosťou zafarbenia podľa vlastného výberu. Je vhodný na použitie na betónových, drevených, montovaných a oceľových konštrukciách.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Aplikačná teplota: Viac ako + 5 °C • Schopnosť absorpcie vody: 12% • Paropriepustnosť: 2 o 20 g/m2 • Pevnosť v ťahu: 2 N/mm pri + 23 °C • Predĺženie: 50 % pri + 23 °C • Funkcia spomaľovania horenia: ZODPOVEDÁ požiadavkám TS 13501-1/JANUÁR 2010, príloha 1 B S1 d0 v súlade so skúškou a pokusmi uskutočnenými na základe normy TS EN 13823: marec 2010 , na správu o výsledkoch skúšky a pokusu sa vzťahuje TS ISO 11925-2, z februára 2012/č. 139921. PODĽA MIMOLABORATÓRNEHO EXPERIMENTU RIADITEĽSTVA EXPERIMENTU TSE a KALIBRAČNÉHO CENTRA; Reakcia experimentálnej vzorky na oheň v skúšobnej metóde EN 13501-1 B (v súlade s európskou klasifikáciou): ÚSPEŠNÁ Testovanie experimentálnych vzoriek podľa skúšobnej metódy TS EN ISO 11925-2; • Vzplanutie vzoriek: NEVYSKYTLO SA Počas experimentálneho obdobia plamene NEDOSIAHLI 150 mm hranicu skúšky • Odkvapkávanie vzoriek: NEVYSKYTLO SA •Filtračný papier: NEHOREL • Experimentálna vzorka sa len: ROZPUSTILA • Laterálne šírenie ohňa na dĺžku: NEVYSKYTLO SA • Horľavé častice alebo vzorky f < 10s a f > 10s: NEVYSKYTLI SA • Šírenie dymu zo vzorky do miestnosti: NEVYSKYTLO SA • Predčasné ukončenie experimentu: NEVYSKYTLO SA • Zhoršenie alebo nahradenie vzorky: NEVYSKYTLO SA ZHRNUTIE VÝSLEDKOV SKÚŠKY TSE: • Priemerná hodnota FIGRA (W/s): 17,24 • Priemer THR600s (MJ): 0,93 • Priemerná hodnota SMORA (m2/s2): 10,58 • Priemer TSP600s (m2): 51,86 • Po čiaru LFS (mm): NEVYSKYTLO SA • Horiace kvapky/častice < 10 s: NEVYSKYTLI SA • Horiace kvapky/častice > 10 s: NEVYSKYTLI SA VÝSLEDOK: Počas skúšok a testov vykonaných na vzorke PROTIPOŽIARNEHO NÁTERU ISONEM „nehorľavého náteru“ podľa normy TS EN 13823: MAREC 2010, výsledok skúšky a experimentu označeného TS EN ISO 11925-2 z februára 2012/č. 139921 VYHOVUJE kritériám klasifikácie TS EN 13501-1/JANUÁR 2010, príloha1 B S1 d0.

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy musia byť pred nanášaním čisté, bez látok ako olej, nečistoty, blato. Extrahované častice sa musia odstrániť. Povrch môže byť suchý.
Pred aplikáciou sa musí balenie otvoriť a rovnomerne premiešať.

OBLASTI POUŽITIA: Všetky typy omietnutých, natretých a nenatretých vnútorných a vonkajších povrchov. • Na betónové, drevené a oceľové konštrukcie. • Na strechy a požiarne schodiská • Všetky miesta, kde sa vyžaduje nehorľavosť • V školách, centrách s dennou starostlivosťou, nemocniciach, divadlách a kinosálach. • Na sadrokartónové stenové priečky a stropy • Na komíny • V teplárňach a priemyselných stavbách, továrňach • Vo vojenských zariadeniach.

SPÔSOB APLIKÁCIE: Môže sa aplikovať pomocou štetca, valčeka alebo striekacím zariadením. Nechajte 4 hodiny schnúť. Na dokončenie procesu maľovania sa musí po nanesení základnej vrstvy aplikovať neriedená farba v 2 vrstvách v 4-hodinových intervaloch.

POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mechanickou záťažou a nárazmi 24 hodín.

BALENIE: 18 kg plastové vedro

SPOTREBA: 1 kg/m2 (2 vrstvy)

BEZPEČNOSŤ: Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na chladných miestach. V prípade kontaktu s očami umyte veľkým množstvom vody a kontaktujte lekára. V prípade prehltnutia okamžite kontaktujte lekára.

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

PODMIENKY SKLADOVANIA/SKLADOVATEĽNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorených, nepoškodených a originálnych utesnených nádobách pri teplotách medzi +5 °C až +35 °C v suchých podmienkach. Chráňte pred nadmernými teplotami a mrazom.

 

ISONEM® ANTI-FIRE PAINT PLUS

ISONEM ANTI-FIRE PAINT PLUS je vyvinutá na ochranu budov pred požiarom. Je to spomaľovač požiaru, farba založená na vode, s expandujúcou štruktúrou, poskytujúca izoláciu voči požiaru expandovaním. Schne a vytvára hladkú vrstvu na povrchu aplikácie. Má vynikajúce požiar spomaľujúce vlastnosti. Chemicky reaguje počas požiaru, expanduje a zabraňuje tomu, aby teplota na povrchu dosiahla kritickú úroveň. Je paropriepustná. Vďaka tejto vlastnosti nebráni povrchu, na ktorý je aplikovaná, dýchať. Je veľmi vhodná na použitie na drevených, železobetónových, prefabrikovaných a oceľových konštrukciách.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Hustota: 1,15 ± 0,05 kg/lt • Tuhé látky (v hmotnosti): 60% ±2% • PH: 7-9 • Doba vytvrdzovania: 6 hodín • Teplota pri aplikácii: + 5 ° C alebo viac • Pevnosť v ťahu: 2 N/mm pri 23°C • Protipožiarne vlastnosti: klasifikácia odolnosti voči požiaru bola dosiahnutá ako R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90 v testoch uskutočnených v súlade s TS EN 13381-82013 Testovacia metóda na určenie prispievania stavebného prvku na odolnosť voči požiaru– Časť 8: testovacia metóda pre reaktívnu ochranu použitá na oceľové prvky v súlade s výsledkom kontroly a správy z testu 20.04.2017 č.: 339190/04-17 v kontrolách a testoch vykonaných v súlade s TS EN 13501-2:2016 Stavebné produkty a stavebné prvky– Požiarna klasifikácia– Časť 2: Klasifikácia použitím dátumu získaného z testov požiarnej odolnosti (vynímajúc ventilačné inštalácie).
Podľa výsledkov kontrolného testu TSE, oddelenia požiaru stavebných materiálov a akustického laboratória:
Hlavná vrstva farby (expandujúca farba): ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS.
Finálna vrstva farby (vrchný náter): ISONEM ANTIFIRE PAINT.
Trieda ocele: S275JR.
Nominálna ochranná hrúbka: 1.5 mm.
Spôsob ochrany: celý obvod.
Povolený interval faktora prierezu 71: m-1 ≤ Am ≤ 453 m-1.
Triedy ocele: platné pre triedy uvedené v EN 10025-1 (okrem S185). Nesmie sa používať pre triedu ocele E. Výsledky sú tiež platné pre umelé rezy.
Maximálna výška nosníka: 600 mm.
Strany, ktoré podliehajú: stranám 3 a 4.
Projektové teploty ocele: 350°C ≤ Qa ≤ 750°C.
Triedy odolnosti voči požiaru: R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90.

PRÍPRAVA POVRCHOV: Pred aplikáciou musia byť všetky povrchy čisté a suché, očistené od oleja, nečistôt, bahna a iných podobných látok. Pred použitím otvorte balenie a premiešajte, aby sa dosiahla homogenita.

POUŽITIE: Farbu je možné nanášať štetkou, valčekom alebo značkovacou pištoľou. Pred aplikáciou hlavného náteru by mal byť nanesený vhodný základný náter, ktorý sa musí nechať vyschnúť. Po zatvrdnutí základného náteru nanesieme dva úplné nátery bez riedenia tak, aby sa náter nechal schnúť po 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi. ISONEM ANTIFIRE PAINT sa má aplikovať ako ochranný náter pri spotrebe 300 až 500 g/m² na povrch ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS.

BALENIE: 18 kg plastové vedro.

SPOTREBA: Približne 1 – 1,5 kg/m² (v závislosti od povrchu, hrúbky a požadovanej protipožiarnej ochrany).

FARBA: Podľa vzorkovníka farieb ISONEM.

SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v náležite uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

BEZPEČNOSŤ: Počas aplikácie je potrebné nosiť oblečenie, rukavice, okuliare a masky, ktoré spĺňajú predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nezatvrdnutá farba je dráždivá a nesmie prísť do kontaktu s pokožkou a očami. Ak sa pokožka a oči dostanú do kontaktu s náterom, okamžite ich umyte mydlom a vodou. Pri požití okamžite kontaktujte lekára. V mieste aplikácie by sa nemal konzumovať potraviny a nápoje. Skladujte ho na mieste, kde sa nemôžu dostať deti. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

 

ISONEM® ANTI-FIRE SOLUTION

ANTI-FIRE SOLUTION

ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION  je možné udržať „horiacu látku“ mimo horiaceho procesu a zablokovať vznik akéhokoľvek požiaru. ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION obklopuje molekuly aplikovaného materiálu a zabraňuje kontaktu s kyslíkom. Účinné látky nachádzajúce sa v prípravku ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION vytvárajú veľmi silnú tepelnú izoláciu a zabraňujú hromadeniu tepla, ktoré by mohlo spustiť horiaci proces. Užitočným výsledkom tejto tepelnej izolácie je, že v prípade požiaru dvere ošetrené systémom ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION zabraňujú prechod vysokých teplôt z jednej strany na druhú. Skúšky preukázali: ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION bol použitý na lepenkových dverách (hrúbka 14 mm), jedna strana dverí bola vystavená kontinuálnemu priamemu plameňu 1500 °C po dobu 40 minút, zatiaľ čo opačná strana dosiahla len maximálnu teplotu 120°C. ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION nehorľavý roztok je výrobok vyrobený zo 100 % prírodných materiálov, neohrozujúcich ľudské zdravie ani životné prostredie. Je 100 % rozpustný v prírode a vo svojom zložení neobsahuje žiadne zakázané materiály. Jedna z jeho ďalších výhod je aj to, že je antibakteriálny. Keď sa materiál ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION aplikuje, jeho výpary obsahujú o 5 0% menej oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého než je jeho prirodzená forma. Okrem toho, výpary a jeho obsah dusíka je o 20 % – 25 % vyšší. Preto v prípade požiaru materiál natretý ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION nehorí a dymový vzduchoprázdny efekt je znížený na polovicu. Čím je materiál ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION taký jedinečný? Musíme hlavne poukázať na to, že materiál ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION nie je spomaľovačom (retardérom) horenia, ale poskytuje absolútnu odolnosť proti vzniku požiaru. Retardér horenia aplikovaný na horľavý podklad (napríklad drevo, textil atď.) zabezpečuje ďalšiu nehorľavosť po odstránení z dosahu plameňa. Hlavným problémom je, že nezabezpečuje nehorľavosť, ale len ukončenie horenia a tým bráni pokračovaniu požiaru. Materiál ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION vďaka vytvoreniu kyslíkovej bariéry na molekulách ošetreného materiálu však úplne bráni vzniku požiaru.

KDE A AKO POUŽIŤ „ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION“: Drevársky priemysel:
1) Impregnácia v bazénoch naplnených roztokom ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION podľa absorpčných vlastností dreva alebo povrchová aplikácia sprejom ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION.
2) Na drevovláknitých doskách MDF a drevotrieskových doskách v súlade s kompatibilitou počiatočnej zmesi s ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION, používaným v prvej výrobnej fáze. Ak sa používa pri impregnácii v bazénoch, maximálne aplikačná doba pre drevo je jeden deň. Na drevotrieskových doskách a MDF doskách stačí pol hodina. Absorpčná kapacita dreva závisí od jeho tvrdosti.
Maliarsky priemysel: ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa nemieša a nespája s látkou farbiva. Keďže cieľom je zabrániť horeniu farbiva, správna aplikácia je nasledovná: pred farbením a lakovaním, ale po brúsení. ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa aplikuje na pripravený a vybrúsený povrch a úplne sa nechá vysušiť. Je absolútne nevyhnutné, aby bol povrch suchý. Hneď po tom farba (náter,farba) a lakovanie. Všeobecné odvetvia a sektory: Všeobecné priemyselné odvetvia a sektory: polystyrén, špongia, látka, bavlna, vlna atď. Aplikácia ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa uskutočňuje zmáčaním (impregnáciou, kvapalným kúpeľom) materiálu, vyžmýkaním neabsorbovaného roztoku a následným vysušením.

VÝSLEDKY TESTU: KVAPALNÁ LÁTKA NANESENÁ NA: TRVANIE POUŽITIA(*) VÝSLEDOK (HORENIE) PAPIER–ŠPONGIA-DREVO–TEXTIL–BAVLNA DVA TÝŽDNE ŽIADNE HORENIE (*) Čas, počas ktorého skúšobné materiály boli držané v izbovej teplote v laboratóriu po aplikovaní protipožiarnej kvapaliny a vyschli. NIEKTORÉ FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PROTIPOŽIARNEJ KVAPALINY: • Bod varu: 98 °C • Bod tuhnutia: -3 °C • pH: 3,74 (kyslé) • TDS (tvrdosť) (1% riedenie vodou): 739 ppm • Prchavosť (odparovanie) (60 °C/24 hodín): 50 % • Prudké spaľovanie: Žiadne • Horenie: Žiadne • Vôňa: Žiadna • Penivosť (Bubliny): Žiadne • Farba: mierne zakalená.

VÝSLEDKY: Na uvedených materiálov, s výnimkou tmavnutia, neboli pozorované žiadne javy, ako napríklad horenie, zapálenie, tavenie a následne bolo dokázané, že táto kvapalina môže byť veľmi efektívne použitá proti požiarom. Okrem toho skutočnosť, že nehorľavá kvapalina má vlastnosti, ktoré sú veľmi kyslé a má veľmi vysokú hodnotu pH, ukazuje, že v prípade, že sa táto kvapalina aplikuje na odevy, prikrývky a podobné denne používané výrobky, prejavia sa jej antibakteriálne vlastnosti.

BALENIE: 5 l plastový kanister.

SPOTREBA: Záleží na aplikácii a na povrchu. Roztok ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION sa považuje za vodu a potrebné množstvo na aplikáciu na rôzne materiály by sa malo vypočítať na základe príslušnej absorpčnej kvality a vlastností.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pre všetky informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, súvisiace s týmto produktom, je potrebné nahliadnuť do karty bezpečnostných údajov.

PODMIENKY SKLADOVANIA/SKLADOVATEĽNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorených, nepoškodených a originálnych utesnených nádobách pri teplotách medzi +5 °C až +35 °C v suchých podmienkach. Chráňte pred nadmernými teplotami a mrazom.